Online ödəmə formu

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə dedikdə:

  • Ardıcıl tərcümə,
  • Sinxron tərcümə,
  • Vebinarların, internet, telefon konferensiyalarının tərcüməsi

nəzərdə tutulur. Yazılı tərcüməyə tələb daha geniş olsa da, şifahi tərcümənin hər bir sahəsi çox böyük bacarıq və təcrübə tələb edir. Yazılı tərcümə zamanı tərcüməçinin sonradan etdiyi tərcüməni yoxlayıb, düzəlişlər edə bilməsi, redaktor, korrektor tərəfindən düzəlişlər etmə şansı olduğu halda, şifahi tərcümə zamanı bu mümkün deyildir. Məhz buna görə də bu sahə tərcüməçidən böyük məsuliyyət tələb edir.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel